ACTIEVOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gratis bellenblaasactie van Zeeman, hierna te noemen: 'actie', die wordt georganiseerd door Zeeman textielSupers, gevestigd te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen: 'Zeeman'.

Artikel 1 Algemeen
1. Meedoen aan de actie kan met de aankoop van tenminste een artikel in een Nederlandse vestiging van Zeeman gedurende de looptijd van de actie.
2. Deelnemers aan de actie verklaren akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
3. Deze actie loopt van zaterdag 27 mei t/m zondag 18 juni 2017. Bellenblaas wordt uitgedeeld in alle Zeeman winkels gedurende de looptijd van de actie, tenzij de bellenblaas eerder op is.
4. Iedere klant van Zeeman kan zo vaak deelnemen aan de actie als hij/zij bellenblaas heeft ontvangen.
5. Medewerkers van Zeeman die direct betrokken zijn bij deze actie en door Zeeman ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 2 Speelwijze
De Actie werkt als volgt:
1. In de winkel ontvang je bij iedere aankoop gratis bellenblaas. De kleur van het stokje van de bellenblaas bepaalt je prijs. Is het stokje geel, zilver of goud, dan heb je een prijs gewonnen.
2. Een bellenblaasstokje in de kleur geel, zilver of goud geldt als bewijsexemplaar. Een geel stokje geeft meteen recht op een bellenblaaspakket, dat meteen in de winkel opgehaald kan worden. Een zilveren of gouden stokje moet je samen met het volledig ingevulde wedstrijdformulier inleveren bij jouw Zeeman-filiaal.
3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3 Prijzen
Het prijzenpakket bestaat uit :
1. 1455 x Mega Bellenblaaspakket. 50 x Ballonvaart in Nederland. 5 x Cruise vakantie. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. Prijzen kunnen niet worden geruild, zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of voor prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Zeeman.

Artikel 4 Deelname
1. Als je gedurende de actieperiode een aankoop doet bij Zeeman en gratis bellenblaas ontvangt, maak je kans op één van de prijzen uit artikel 3.

2. Deelnemers aan de actie moeten ouder zijn dan 18 jaar, of voor personen onder de 18 jaar is toestemming van een ouder noodzakelijk.

Artikel 5 Gebruikersgegevens
1. Iedere deelnemer moet juiste en volledige gegevens verstrekken. Onjuiste of onvolledige inzendingen neemt Zeeman niet in behandeling.
2. De persoonsgegevens die je ons verstrekt, worden niet aan derden doorgegeven.
3. De door deelnemers verstrekte NAW-gegevens worden ten behoeve van Zeeman verzameld door Persuade Brand Interaction (Persuade Brand Interaction is een merknaam van Rijshouwer BV).

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Zeeman is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. Deelname is voor eigen risico.
2. Zeeman, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
3. Indien een door Zeeman verzonden e-mail niet is aangekomen op het aangegeven e-mailadres, bijvoorbeeld doordat een provider de e-mail niet doorzendt naar het opgegeven e-mailadres, of anderszins, kan Zeeman hierop niet worden aangesproken.
4. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zeeman aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Zeeman openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zeeman niet worden tegengeworpen of aangerekend en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zeeman in het leven roepen.
5. Zeeman handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

Artikel 7 Rechten Zeeman
1. Zeeman behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Zeeman hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Zeeman behoudt zich tevens het recht voor om ingezonden formulieren te weigeren als zij reden heeft om aan te nemen dat daarmee is gefraudeerd.

Artikel 8 Slotbepalingen

1. Het merk Zeeman is een geregistreerd merk. Niets uit de inhoud van deze actie en/ of publicatie, mag worden verveelvoudigd dan wel gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Zeeman.
2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
3. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
4. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Zeeman per e-mail via: service@zeeman.com. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.